ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ - ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ