ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Κ.Ι.Ψ.Ν.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ


Τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) για την ανάδειξη του εκπροσώπου τους και του αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τρίτη 02 Ιουλίου 2024 από 9:00 π.μ. έως 12:00, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ».

Η θητεία του εκπροσώπου και του αναπληρωτή του είναι ετήσια και αφορά στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος από αυτό κατά το οποίο διενεργείται η εκλογική διαδικασία, ήτοι από 01/09/2024 έως 31/08/2025.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ενώπιον της Διευθύντριας του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή ηλεκτρονικά στο e-mail του Τομέα: tomeaskipsn23.25[at]gmail[dot]com από την Τετάρτη 8 Μαΐου 2024 έως τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00 και πρωτοκολλoύνται ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΕΠ(Αρχείο PDF)