ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ: “CELLULAR SENESCENCE: DEFINING A PATH FORWARD”

Κυτταρική Γήρανση: Τρέχουσα θεώρηση, κατευθυντήριες οδηγίες ανίχνευσης και καινοτόμα εργαλεία μελέτης που δημοσιεύονται στο περιοδικό Cellαπό καθηγητες της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και αναμένεται να ανοίξουν νέους ορίζοντες στη θεραπεία ανθρωπίνων νόσων και στην αντιμετώπιση του γήρατος

 

Η πρόσφατη δημοσίευση με τίτλο CellularSenescence: DefiningaPathForward στο υψηλοτάτου κύρους επιστημονικού περιοδικού Cell(https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(19)31121-3), από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Ιστολογίας και Εμβρυολογίας Καθηγητή Βασίλη Γοργούλη (www.gorgoulis.gr) (πρώτος και αλληλογραφών συγγραφέας), τον Αναπληρωτή Καθηγητή Κων/νο Ευαγγέλου και συνεργατες, διαπραγματεύεται το φαινόμενο της κυτταρικής γήρανσης, έναν ιδιαίτερα σημαντικό κυτταρικό μηχανισμό που εμπλέκεται σε φυσιολογικές διαδικασίες, σε αρκετές ανθρώπινες νόσους όπως ο καρκίνος αλλά και στο γήρας του οργανισμού. Οι συγγραφείς, μέλη της Διεθνούς Ένωσης Κυτταρικής Γήρανσης ICSA (International Cell Senescence Association), παρουσιάζουν στην εν λόγω εργασία, για πρώτη φορά, κοινά αποδεκτή θεώρηση (ορισμό) της κυτταρικής γήρανσης μέσω της παράθεσης και ανάλυσης των ιδιαίτερων γνωρισμάτων (hallmarks) των γηρασμένων κυττάρων. Ιδιαίτερα σημαντικό επίτευγμα της μελέτης αποτελεί η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού εργαλείου-βάσης δεδομένων, με την ονομασία SeneQuest (http://Senequest.net), μέσω της οποίας ανευρίσκονται σχέσεις γονιδίων, που ενέχονται στην κυτταρική γήρανση, με ταυτόχρονη συνεκτίμηση και άλλων παραμέτρων (είδος της γήρανσης, κυτταρικός τύπος, είδος του ιστού και οργανισμού κ.α). Στα αξιοσημείωτα της μελέτης συγκαταλέγεται και η πρόταση του πρώτου κοινού μεθοδολογικού αλγορίθμου ανίχνευσης των γηρασμένων κυττάρων σε πάσης φύσεως βιολογικό υλικό, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τόσο παλαιότερες όσο και καινοτόμες τεχνικές με σκοπό να οδηγήσει sτην περαιτέρω αποσαφήνιση του ρόλου της κυτταρικής γήρανσης σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις. Όλα τα ανωτέρω αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στο άμεσο μέλλον στην ανάπτυξη θεραπευτικών προσεγγίσεων, που υιοθετούν την εξολόθρευση των γηρασμένων κυττάρων για την αντιμετώπιση παθήσεων που σχετίζονται με την ηλικία αλλά και για την επιμήκυνση του προσδόκιμου ζωής του ανθρώπου.