ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ISO) ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Οι σύγχρονες υπηρεσίες υγείας απαιτούν υψηλά επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας που μπορεί να επιτευχθούν μέσα από την εφαρμογή Πρότυπων Συστημάτων Διαχείρισης. Η επιμόρφωση των επαγγελματιών και του προσωπικού επιχειρήσεων και φορέων στον τομέα της υγείας, σε θέματα κανονιστικών απαιτήσεων και Πρότυπων Συστημάτων Διαχείρισης αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αποτελεσματική υιοθέτηση και εφαρμογή τους.

Για το σκοπό αυτό Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας & Τεχνολογίας στην Υγεία (ΕΚΑΠΤΥ) προσφέρουν για πρώτη φορά, μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΕΚΠΑ, ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξειδίκευσης στα «Πρότυπα Συστήματα Διαχείρισης (ISO) στην Υγεία».

Οι εκπαιδευόμενοι θα επιμορφωθούν και θα εξειδικευτούν στα Πρότυπα Συστήματα Διαχείρισης:

  • ISO 9001 που επικεντρώνεται στη διαχείριση της ποιότητας και υποστηρίζει τους οργανισμούς υγείας να βελτιώσουν τη λειτουργία τους, υιοθετώντας την υλοποίηση με συστηματικό τρόπο τεκμηριωμένων διαδικασιών που μειώνουν την πιθανότητα σφαλμάτων και αυξάνουν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • ISO 14001 που εστιάζει στη περιβαλλοντική διαχείριση, βοηθά τα νοσοκομεία και γενικότερα τους οργανισμούς υγείας να μετρήσουν και ακολούθως να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και να εξοικονομήσουν παράλληλα πόρους, εφαρμόζοντας «πράσινες» πρακτικές.
  • ISO 45001 με το οποίο διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, μειώνοντας τα ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες μέσω της δημιουργίας ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.
  • ISO 27001 για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών σε οργανισμούς υγείας, βοηθώντας τους να διαχειρίζονται τις προκλήσεις που σχετίζονται με τα ευαίσθητα δεδομένα των ασθενών.
  • ISO 13485, το οποίο συμβάλλει στην τήρηση κανονισμών και στη βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής και εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Τα Πρότυπα ISO ενισχύουν την εμπιστοσύνη των ασθενών και του ευρύτερου κοινού προς τους οργανισμούς υγείας, καθιστώντας τους πιο αξιόπιστους και ανταγωνιστικούς. Επίσης, συμβάλουν στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και οργανισμών. Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν Πρότυπα Συστήματα Διαχείρισης ανταποκρίνονται καλύτερα στις αυξανόμενες απαιτήσεις του τομέα της υγείας, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες και εξασφαλίζοντας την ικανοποίηση των ασθενών και εν γένει των ενδιαφερομένων μερών τους. Παράλληλα μέσω των συστημάτων αυτών προάγεται η βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και ενισχύεται το διεθνές κύρος τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες, επιστήμονες και στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των υπηρεσιών και τεχνολογιών υγείας, της διοίκησης μονάδων υγείας, της παροχής υπηρεσιών υγείας, της έρευνας, της παραγωγής / εμπορίας / διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων, της διαχείρισης ποιότητας υπηρεσιών και προμηθειών υγείας, καθώς και σε προσωπικό νομικών/κανονιστικών θεμάτων συμμόρφωσης.

Εκπαιδευτές είναι καταξιωμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας & Τεχνολογίας στην Υγεία (ΕΚΑΠΤΥ), τον Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Καθηγητής Θεόδωρος Παπαϊωάννου, Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της Ιατρικής Σχολής.

Το πρόγραμμα διαρκεί 8 εβδομάδες, πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με μεθόδους σύγχρονης (1 φορά την εβδομάδα) και ασύγχρονης εκπαίδευσης που περιλαμβάνει διαλέξεις, ασκήσεις, διαχείριση περιπτώσεων-σεναρίων. Με την επιτυχή ολοκλήρωσή του απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης με 3 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Περισσότερες πληροφορίες: https://biotech.cce.uoa.gr/