ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ