ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΜΒΕΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Πολιτών της Ευρώπης, CIVIS θα ενεργεί τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε τοπικό επίπεδο, θα επικεντρωθεί στην άμεση επίδραση στις κοινότητές του, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής  επιρροής στις περιφέρειές του.

Η περιοχή της Μεσογείου και η Αφρική θα αποτελέσουν τον πυρήνα της στρατηγικής του. Τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα πιστεύουν ακράδαντα ότι το μέλλον της Ευρώπης και της Αφρικής είναι αλληλένδετο. Θα διασφαλισθεί ότι η γεωγραφική κατανομή στον άξονα Βαλτικής - Μεσογείου - Μαύρης Θάλασσας, σε συνδυασμό με την κοινή εμπειρία με τους νότιους εταίρους, θα ωφελήσει και τις δύο ηπείρους μακροπρόθεσμα. Κατά συνέπεια, το CIVIS θα επιδιώξει να καταστεί σημείο αναφορά για τις ευρωπαϊκές σχέσεις στην περιοχή της Μεσογείου και στην Αφρική, στον τομέα της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας.