ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ/ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Ε.Ε.Δ.Α.), ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Αξιότιμοι/ες κύριοι/κυρίες Πρυτάνεις/Πρόεδροι Δ.Ε./Α.Σ. καλημέρα,

Σύμφωνα με έγγραφο της Δ/νσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥΠΑΙΘ, με θέμα «Παροχή στοιχείων για την ετήσια Έκθεση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Ε.Δ.Α.), για το έτος 2020» το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία μας, παρακαλούμε για τις απαντήσεις σας, κατά λόγο αρμοδιότητας, έως 17 Μαρτίου 2021 .

 

Συγκεκριμένα:

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Ε.Δ.Α.), καλείται να υποβάλει την Έκθεσή του στην Επιτροπή για το έτος 2020.

Στην Έκθεση του Υ.ΠΑΙ.Θ. ζητείται να συμπεριληφθούν όλες οι δραστηριότητες των υπηρεσιών και των εποπτευομένων φορέων του με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα για το έτος 2020, με σκοπό να ενταχθούν στην ενιαία ετήσια Έκθεση της Ε.Ε.Δ.Α. του 2020.

Σημειώνεται ότι η Ε.Ε.Δ.Α. δημοσιεύει κάθε χρόνο τη σχετική Έκθεσή της, παρέχοντας ολοκληρωμένη εικόνα της χώρας σχετικά με τα θέματα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, περιλαμβανομένων και των δικαιωμάτων του παιδιού, με τα βάση στοιχεία που της έχουν παρασχεθεί από τους φορείς που συμμετέχουν σε αυτήν.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να υποβληθεί κατά το αμέσως προσεχές διάστημα από το Υ.ΠΑΙ.Θ. στην Ε.Ε.Δ.Α. η προαναφερόμενη Έκθεσή του για το έτος 2020, παρακαλούμε για τη συμβολή σας,  στα κάτωθι:

· Πρωτοβουλίες, προγράμματα, δράσεις, εκδηλώσεις, κ.λπ., εθνικής εμβέλειας ή/και διεθνούς εμβέλειας της υπηρεσίας/φορέα σας, σε θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου, για το έτος 2020.

· Νομοθετικές ή/και άλλες συναφείς πρωτοβουλίες, σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που ελήφθησαν αποκλειστικά από την υπηρεσία/φορέα σας ή/και σε συνεργασία με αυτήν/αυτόν, για το έτος 2020.

· Οποιαδήποτε άλλη δράση της υπηρεσίας/φορέα σας με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το έτος 2020, η οποία κρίνετε ότι δύναται να συμπεριληφθεί στη σχετική Έκθεση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

Παρακαλούμε όπως στην απάντησή σας τονίσετε ιδιαιτέρως πρωτοβουλίες, δράσεις, κ.λπ. σχετικά με τα ακόλουθα:

· Την εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, θέματα ισότητας φύλων.

· Τη διασφάλιση εκπαίδευσης ειδικά στα παιδιά Ρομά και τα παιδιά της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.

· Τη διασφάλιση εκπαίδευσης στα παιδιά με προσφυγικό / μεταναστευτικό υπόβαθρο.

· Την εκπαίδευση σχετικά με θέματα ρατσισμού, σχολικής βίας και εκφοβισμού.

· Την εκπαίδευση των ΑμεΑ.

Επιπλέον, παρακαλούμε ιδιαιτέρως για τα ακόλουθα:

Ι. Οι παρεχόμενες πληροφορίες να περιλαμβάνουν ολόκληρη τη σχολική κοινότητα (δηλ. τους εκπαιδευτικούς, τη διοικητική ιεραρχία, τους γονείς/κηδεμόνες, τους συλλόγους γονέων και ευρύτερα την κοινωνία των πολιτών) και όχι μόνον τους μαθητές.

ΙΙ. Σε περιπτώσεις στις οποίες γίνεται αναφορά σε πρωτοβουλία, πρόγραμμα, δράση, εκδήλωση, νομοθετικό έργο, κ.ά., που αποτελεί συνέχεια δράσεων προηγουμένων ετών, αυτό να διευκρινιστεί, αναφέροντας και την ακριβή χρονολογία έναρξης και ολοκλήρωσης, το πλαίσιο και τον σκοπό τους.

Παρακαλούμε για τις απαντήσεις σας σε ενιαίο κείμενο, σε ηλεκτρονική μορφή (word), έως 17 Μαρτίου 2021, συγκεντρωτικά κατά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

dqa@minedu.gov.gr

 

Με εκτίμηση,

 

Ελισάβετ Ευθυμίου

Προϊσταμένη Τμήματος Γ΄-Τεκμηρίωσης &

Διασφάλισης Ποιότητας

Γεν. Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης

Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης

Υπουργείο Παιδείας  & Θρησκευμάτων

Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ.:151 80 Μαρούσι

Τηλ.: (+30) 210 3443386

www.minedu.gov.gr