ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΕΙ

6/5/2020

Έκδοση ΚΥΑ για παράταση προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των ΑΕΙ


Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι και Συνεργάτες,

Επισυνάπτεται η με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, όπως έχει ήδη παραταθεί με την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10.4.2020 (Β’ 1293) όμοια απόφαση, έως και τις 31.5.2020 και επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών» (Β΄ 1699), δυνάμει της οποίας παρατείνεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Α.Ε.Ι. έως 31.5.2020, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Από 25.5.2020 δύναται να αρχίσει: α) η διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, οι οποίες δεν δύνανται να διεξαχθούν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στο πλαίσιο προγραμμάτων πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, β) η διενέργεια εξετάσεων, για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η φυσική παρουσία των φοιτητών, γ) η λειτουργία αιθουσών ηλεκτρονικών υπολογιστών, εργαστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων και των εξετάσεων, και δ) η λειτουργία των εστιών για τους φοιτητές, οι οποίοι συμμετέχουν σε εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις, καθώς και εξετάσεις.
  • Από 11.5.2020 δύναται να αρχίσει ή να συνεχιστεί η πρακτική άσκηση των φοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους, εφόσον οι φορείς στους οποίους αυτή διεξάγεται δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας. Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα.

Παρακαλώ πολύ για την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων μερών για την ορθή και ενιαία εφαρμογή της ως άνω ΚΥΑ.

Τέλος, επισυνάπτεται, για την ενημέρωσή σας, η από 4.5.2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS- COV-2 κατά την άρση τω περιοριστικών μέτρων».

Εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας για μέτρα προστασίας

KYA Παράτασης προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ΑΕΙ Β.1699

Θάνος Δημόπουλος
Πρύτανης ΕΚΠΑ