ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ (ΑΔΑ : ΨΞΨ646ΨΖ2Ν-Υ53)

Tο Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ αποφάσισε την αποδοχή των προσωρινών πινάκων αποκλεισθέντων και αξιολογικής κατάταξης υποτρόφων με (ΑΔΑ:ΨΞΨ646ΨΖ2Ν-Υ53,με ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 01/06/2021). Κατά της απόφασης, οποιοσδήποτε υποψήφιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την επόμενη ανάρτησης της απόφασης στη Διαύγεια στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 15992/2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ ΡΩΜΛ46ΨΖ2Ν-ΘΘΘ)