ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθ. ΣΟΧ 2/2019 (ΑΔΑ: 6ΞΣΖ46ΨΖ2Ν-ΒΟΚ) ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Ιδρύματός μας με συνημμένο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»