Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

02.02.2018

Πρόσκληση για ενημέρωση και αποστολή υποδειγμάτων εγγράφων ίδρυσης/επανίδρυσης ΠΜΣ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 10.00 π.μ., στην AULA, της Φιλοσοφικής Σχολής κρίθηκε σκόπιμο να οργανωθεί από το Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας ενημερωτική συνάντηση με βασική συμμετοχή των Διευθυντών και των Γραμματέων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματός μας, ώστε να υπάρξει ενημέρωση και συζήτηση για τα υπό κατάρτιση έγγραφα για την ίδρυση/επανίδρυση των ΠΜΣ, τα οποία θα πρέπει να ετοιμάσουν οι Σχολές και τα Τμήματα επί τη βάσει του νέου Νόμου.

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί <http://share.uoa.gr/protected/all-download/PMS_eggrafa_2018/> έχουμε αναρτήσει για τη διευκόλυνσή σας τη σχετική νομοθεσία και υποδείγματα εγγράφων που συνέταξε η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας:

1. τον Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/Β΄/2017), «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»

2. την υπ’ αριθ. 216772/Ζ1 Υ.Α. (ΦΕΚ 4334/Β΄/2017), «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών»

3. υπόδειγμα εισήγησης Τμήματος για ίδρυση/επανίδρυση ΠΜΣ

4. υπόδειγμα απόφασης Συγκλήτου για ίδρυση/επανίδρυση ΠΜΣ

5. υπόδειγμα κανονισμού λειτουργίας ΠΜΣ

6. υπόδειγμα Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Διατμηματικού ΠΜΣ (αναμένεται Απόφαση έγκρισης Συγκλήτου)

7. υπόδειγμα Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Διιδρυματικού ΠΜΣ (αναμένεται Απόφαση έγκρισης Συγκλήτου) και

8. υπόδειγμα προϋπολογισμού ΠΜΣ (το οποίο συνέταξε ο ΕΛΚΕ)

 

 

Με τιμή

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

και Διεθνών Σχέσεων

 

 

 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Μπουραζέλης