Διαγωνισμός λογοτεχντικής έκφρασης για εφήβους/ες και νέους/ες

Σας προωθούμε συνημμένα το υπ' αριθ.Πρωτ.:58740/Ζ1-07.04.2016 έγγραφο της Δ/νσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης- Τμήμα Δ΄Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που αφορά στο ανωτέρω θέμα.

 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας Τμήμα Σπουδών (τηλ. 210-3688279)